Informatie en hulp

Bent u op zoek naar meer informatie of hulp omtrent de laatste levensfase? U kunt hiervoor terecht bij onderstaande organisaties

Agora

Agora biedt kennis, instrumenten en praktijkvoorbeelden voor professionals en vrijwilligers in de zorg, zingeving en het sociaal domein. Stimuleert een palliatieve benadering in zorg en welzijn.
https://www.agora.nl
info@agora.nl

Het Bezinningshuis

Een plek van waaruit mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten ruimte wordt geboden om te bezinnen over hun (on) sterfelijkheid. Ook voor anderen die worstelen met grote levensvragen rondom de vergankelijkheid, de dood en/of voltooid leven is er ruimte.
https://bezinningshuis.nl
info@bezinningshuis.nl

Campagne Palliatieve Zorg

Deze site helpt met tips, ervaringen van anderen en links naar websites van organisaties die kunnen helpen in de palliatieve periode.
https://www.overpalliatievezorg.nl

Coalitie van Betekenis tot het Einde (VBE)

De coalitie ‘Van Betekenis tot het Einde’ stimuleert dat mensen meer ruimte en aandacht geven aan de laatste fase van hun leven en hierover met elkaar in gesprek gaan.
https://www.ikwilmetjepraten.nu/
info@vanbetekenistotheteinde.nl

Cooperatie Laatste Wil

De Cooperatie Laatste Wil zet zich in voor eigen regie in sterven en pleit voor een laatste wil middel.
https://www.laatstewil.nu/

Expertisecentrum Euthanasie

Begeleidt artsen bij euthanasietrajecten van hun patiënten en verleent zorg aan hulpvragers die bij hun eigen behandelaar niet terecht kunnen.
https://expertisecentrumeuthanasie.nl

Artsenfederatie KNMG

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) maakt zich sterk voor de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening en de volksgezondheid. Zij zetten zich in voor goede afspraken en richtlijnen op terreinen die voor alle artsen relevant zijn.

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

De KNB bewaakt en bevordert de kwaliteit van het notariaat en behartigt de belangen van (kandidaat)notarissen.
https://www.knb.nl/home
info@knb.nl

Landelijk Expertisecentrum Streven

Draagt bij aan de kwaliteit van leven voor iedere stervende door inzicht te geven in het proces van sterven en door het bevorderen van kennis en wijsheid over sterven.
https://landelijkexpertisecentrumsterven.nl
info@landelijkexpertisecentrumsterven.nl

MantelzorgNL

De landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. Mantelzorgers kunnen hier terecht voor informatie en advies. Ook worden professionals en gemeenten ondersteund en geadviseerd in hun samenwerking met mantelzorgers.
https://mantelzorg.nl
info@mantelzorg.nl

Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE)

Zet zich in voor iedereen die waardig wil sterven. Zij zetten zich in voor een optimale euthanasiewet, specifiek voor groepen die in de praktijk geen hulp krijgen.
https://www.nvve.nl

Netwerk Palliatieve Zorg

Geeft informatie over palliatieve zorg voor patiënten en naasten, zorgverleners en zorg in de buurt.
https://www.netwerkpalliatievezorg.nl

Patiëntenfederatie NL

Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst.
https://www.patientenfederatie.nl

Seniorenorganisatie KBO-PCOB

Maakt zich sterk voor een krachtige positie van senioren in de samenleving.
https://www.kbo-pcob.nl

Stichting Fibula

Als lid van de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) draagt Fibula bij aan het gezamenlijke doel: iedereen de best mogelijke palliatieve zorg bieden. Fibula richt zich specifiek op de organisatie van palliatieve zorg en faciliteert samenwerkingsverbanden.
https://www.stichtingfibula.nl
info@stichtingfibula.nl

113 Zelfmoordpreventie

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is de nationale organisatie voor preventie van suïcide. De organisatie biedt hulp voor mensen die aan zelfmoord denken, voor naasten en voor professionals.
Nu hulp nodig? Bel 0900-0113
https://www.113.nl